• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നന്ദി നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി !!

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണ സംഘത്തിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹകരണ  മുന്നണി സ്ഥാനാർഥി കളെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയപ്പിച്ച  സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജീവനക്കാർക്ക് സഹകരണ മുന്നണിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

0
0
0
s2sdefault
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus