• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

നന്ദി നന്ദി ഒരായിരം നന്ദി !!

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്റ്റാഫ് സഹകരണ സംഘത്തിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സഹകരണ  മുന്നണി സ്ഥാനാർഥി കളെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയപ്പിച്ച  സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജീവനക്കാർക്ക് സഹകരണ മുന്നണിയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus