• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

KSEA to seek opinion of each category for concluding demands on Pay revision

KSEA to seek opinion of each category for concluding demands on Pay revision on 18.9.2014 and 19.9.2014 at KSEA Hall 

Schedule

18-09-2014

11 AM - FTS/PTS

11.20 AM - CA, PA

11.40 AM - Computer Assistants/OS

12 noon - OA, Clerical Assistants, Attender

19-09-2014

11 AM - Assistants

12 Noon - Security/Lift/Driver

1.30 PM - SO to Special Secretary

2.30 PM - Legal Assistant, Language Translator

3.30 PM - Garden/Deuplicating/Motor Cysle/Dhoby/Nottam/Store Attender/ All others.

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus