• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

KSEA - Clean Kerala Campaign

കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയെഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ശുചീകരണ പ്രവർത്തിയിൽ ജീവനക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്നു . ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus