• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്നു.

സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമംഗങ്ങളെ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആദരിക്കുന്നു.

DSC 2088

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus