• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.

യാത്രയയപ്പ് : KSEA (Kerala Secretariat Employees Association)

യാത്രയയപ്പ്  : കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസ്സോസ്സിയേഷൻ  മുന്‍  വൈസ്  പ്രസിഡന്റു  സഖാവ്. ജലജകുമാരിക്ക് സംഘടന യാത്രയയപ്പ് നല്‍കുന്നു.

8small   6small

 

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus