• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ

ആദരാന്ജലികള്‍ : KSEA

കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസ്സോസ്സിയേഷന്‍ അംഗവും തദ്ദെശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് ഓഫീസ് സെക്ഷനില്‍ ബൈന്ററുമായിരുന്ന സഖാവ് എസ്.ഗിരിജ 03.06.2013 ന് അന്തരിച്ചു

 7861

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus