• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

ആദരാന്ജലികള്‍ : KSEA

കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസ്സോസ്സിയേഷന്‍ അംഗവും തദ്ദെശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് ഓഫീസ് സെക്ഷനില്‍ ബൈന്ററുമായിരുന്ന സഖാവ് എസ്.ഗിരിജ 03.06.2013 ന് അന്തരിച്ചു

 7861

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus