• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.

ആദരാന്ജലികള്‍ : KSEA

കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസ്സോസ്സിയേഷന്‍ അംഗവും തദ്ദെശ സ്വയം ഭരണവകുപ്പ് ഓഫീസ് സെക്ഷനില്‍ ബൈന്ററുമായിരുന്ന സഖാവ് എസ്.ഗിരിജ 03.06.2013 ന് അന്തരിച്ചു

 7861

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus