• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

കെ .എസ് .ഇ. എ : രചന - ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മക്ക് ആദരം

വയലാർ  അവാർഡ്‌  ലഭിച്ച ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മയെ കെ .എസ് .ഇ. എ യുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ രചന 13 -11-2013 ൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

6x4-5 copy

0
0
0
s2sdefault
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus