• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.

കെ .എസ് .ഇ. എ : രചന - ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മക്ക് ആദരം

വയലാർ  അവാർഡ്‌  ലഭിച്ച ശ്രീ .പ്രഭാവർമ്മയെ കെ .എസ് .ഇ. എ യുടെ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ രചന 13 -11-2013 ൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു.

6x4-5 copy

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus