• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.

Kerala Secretariat Employees Association

Contact

Contact-image

General Secretary, KSEA

Address:
Near Secretariat Annex Thiruvananthapuram Kerala 695001 India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0471-2518160, 2334523

Fax: 0471 - 2334523

Mobile: 00-91-9447021034

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus