• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.

Kerala Secretariat Employees Association

Contact

Contact-image

General Secretary, KSEA

Address:
Near Secretariat Annex Thiruvananthapuram Kerala 695001 India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0471-2518160, 2334523

Fax: 0471 - 2334523

Mobile: 00-91-9447021034

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus