• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

Kerala Secretariat Employees Association

Contact

Contact-image

General Secretary, KSEA

Address:
Near Secretariat Annex Thiruvananthapuram Kerala 695001 India

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phone: 0471-2518160, 2334523

Fax: 0471 - 2334523

Mobile: 00-91-9447021034

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus