• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.

Fraternal Organizations

NGO Union   http://www.keralangounion.com/
KSTA  
KGOA  
AKGCT  
AKPCTA  
KMCSU  
PSCEU  
KGNA  
KSRTEA  
KLSSA  
KPEA  
BEFI  
UNI.EMP.UNION  
NFPTE, P&T House  
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus