• 1
  • 2
വിമെൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി ആന്റ് റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ് ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഏപ്രിൽ ഒന്നു മുതൽ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു.
സാധാരണ പൊതുയോഗം ഇന്ന്(10.2.2016) 1.30 ന് , അസ്സോസ്സിയേഷൻ ഹാളിൽ

Fraternal Organizations

NGO Union   http://www.keralangounion.com/
KSTA  
KGOA  
AKGCT  
AKPCTA  
KMCSU  
PSCEU  
KGNA  
KSRTEA  
KLSSA  
KPEA  
BEFI  
UNI.EMP.UNION  
NFPTE, P&T House  
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus