• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.
Up

2017 Notices

ചർച്ചാവേദിയിൽ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുക.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന്
പൊളിഞ്ഞ കരിദിനം ; ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടവും.
ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി - ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം
അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ ; സമ്പൂർണ ലാബ് സൗകര്യവും ഒരുങ്ങുന്നു.
വിസ്മയ ബജറ്റ് - LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കെ.എ.എസ് - അരാജക സമരമുറകൾ തള്ളിക്കളയുക - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംരക്ഷണത്തിനായി അണിനിരക്കുക .
തസ്തികമാറ്റ വിഷയത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് വിപുലീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus