• 1
  • 2
കേരള സെക്രട്ടറിയേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ 44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ.
44 -)o വാർഷിക സമ്മേളനം 2017 ജൂൺ 29,30 , ജൂലൈ 1 തീയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം എ .കെ .ജി സ്മാരക ഹാളിൽ ചേരുന്നു.
Up

2017 Notices

വിസ്മയ ബജറ്റ് - LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കെ.എ.എസ് - അരാജക സമരമുറകൾ തള്ളിക്കളയുക - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംരക്ഷണത്തിനായി അണിനിരക്കുക .
തസ്തികമാറ്റ വിഷയത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് വിപുലീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus