• 1
  • 2
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ.
ജീവനക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് മീറ്റ് - 2018 , ഏപ്രിൽ 23 ന് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ.
Up

2018 Notices

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃ പരിശോധിക്കുന്നു ..എൽ .ഡി .എഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ .
കാര്യക്ഷമത അനിവാര്യം ..പഞ്ചിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സമയം ദീർഖിപ്പിച്ചു. എൽ .ഡി .ഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കുടിശ്ശിക ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കുക..
സാറേ ..ഇത് കേരളമാണ് , കേരള ഹൗസല്ല !
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus