• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി - വർത്തമാന കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച

വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചു വർത്തമാന കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹികാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച കെ.എസ്.ഇ.എ യുടെ വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി മാർച്ച് 8 നു സംഘടിപ്പിച്ചു. ശ്രീമതി. വീണാ ജോർജ് MLA , ഡോ . രാജശ്രീ വാര്യർ ശ്രീമതി സിന്ധു സൂര്യകുമാർ എന്നിവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു . ഒപ്പം നഗര ഹൃദയത്തിലെ അരിക് ജീവിതങ്ങൾ നയിക്കുന്ന ചെങ്കൽ ചൂള കോളനി വാസികളായ മുതിർന്ന 20 അമ്മമാരെ ആദരിക്കുന്നു.

13 copy

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus