• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

സന്തോഷ് ട്രോഫി ജേതാക്കളെ ആദരിക്കുന്നു.

സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീമംഗങ്ങളെ കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ ആദരിക്കുന്നു.

DSC 2088

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus