• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

KSEA - Onam Celebrations 2019

കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസ്സോസിയേഷന്റെ സബ് കമ്മിറ്റികളായ രചന, സ്പോർട്സ്, വനിതാ സബ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ ഓണഘോഷ പരിപാടികൾ സെക്രെട്ടറിയേറ്റിൽ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus