• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

WORK STUDY REPORT ന്മേലുള്ള കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ ജോലിഭാരം ഏകീകരിക്കുന്നതും തസ്തികകൾ പുനർവിന്യാസം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിച്ച WORK STUDY REPORT ന്മേലുള്ള കേരള സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus