• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഒരായിരം അഭിവാദ്യങ്ങൾ !!

29.01.2021 ന് നടന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കാന്റീൻ മാനേജ്‍മെന്റ് കമ്മിറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഴിമതിയും കൊള്ളയും കൈമുതലാക്കിയ എതിരാളികളുടെ പാനലിനെ ബഹുദൂരം പിന്തള്ളിയാണ് ജീവനക്കാർ സംരക്ഷണ മുന്നണിയെ അംഗീകരിച്ചത്. കാന്റീൻ ഭരണ സമിതി തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ സംരക്ഷണ മുന്നണിയെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ഊഷ്മളമായ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus