• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Up

2015 Notices

ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും വഴി മാറുന്നു..
ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ ഇനി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ മാത്രം..
ഇ-ഓഫീസ് : ജീവനക്കാരോടുള്ള ദ്രോഹനടപടി അവസാനിപ്പിക്കുക
കോടതികൾക്ക് പോലും വിശ്വാസമില്ലാത്ത സർക്കാർ ; അന്തിമ പോരാട്ടത്തിനായി തയ്യാറാവുക
ഭരണത്തിൻറെ തിണ്ണമിടുക്ക് വീണ്ടും... പാർക്കിംഗ് ഏരിയ കെട്ടിയടച്ചു.
കേരളമേ ലജ്ജിച്ചാലും ...
'നല്ല ദിനങ്ങൾ' വരവായി ...
മാതൃഭൂമിയുടെ പിത്തലാട്ടം അവസാനിപ്പിക്കുക
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus