• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Up

2016 Notices

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പുന : പരിശോധിക്കുന്നു; ശമ്പള പരിഷ്കരണം അഞ്ചു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ; ഒറ്റുകാർ വഴിമാറുക
പ്രമോഷൻ നടപടി ഇഴയുന്നു
അഴിമതിയുടെ 'സൂര്യ ' തേജസ്സേ ...നമോവാകം
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് II മന്ദിരം - തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ച് പ്രമോഷൻ നല്കുക
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ
സെക്രട്ടറിയേറ്റ് സർവീസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു..
ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം കൊടുംചതി - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂട്ടധർണ
ശമ്പള സ്കെയിലുകൾ വെട്ടിക്കുറച്ചു. സർക്കാർ തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുക
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus