• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Up

2017 Notices

ചർച്ചാവേദിയിൽ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം ശക്തമായി പ്രതിക്ഷേധിക്കുക.
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ജീവനക്കാരുടെ കൂട്ടധർണ - 2017 ഡിസംബർ 12 ന്
പൊളിഞ്ഞ കരിദിനം ; ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടവും.
ഓണത്തിന് ഒരു മുറം പച്ചക്കറി - ചരിത്ര ദൗത്യത്തിൽ നമുക്കും പങ്കാളികളാകാം
അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ ; സമ്പൂർണ ലാബ് സൗകര്യവും ഒരുങ്ങുന്നു.
വിസ്മയ ബജറ്റ് - LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കെ.എ.എസ് - അരാജക സമരമുറകൾ തള്ളിക്കളയുക - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംരക്ഷണത്തിനായി അണിനിരക്കുക .
തസ്തികമാറ്റ വിഷയത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം - സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസ് വിപുലീകരണം യാഥാർത്ഥ്യമായി
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus