• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Up

2018 Notices

പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃ പരിശോധിക്കുന്നു. എൽ.ഡി.ഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
വിൽക്കാനുണ്ട് ...മുതലക്കണ്ണീർ
സാലറി ചാലഞ്ച് വിജയിപ്പിച്ച മുഴുവൻ ജീവനക്കാർക്കും ഒരായിരം നന്ദി.
നിറമനസ്സോടെ നമുക്ക് നൽകാം ഒരു മാസ വേതനം
പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃ പരിശോധിക്കുന്നു ..എൽ .ഡി .എഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ .
കാര്യക്ഷമത അനിവാര്യം ..പഞ്ചിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ സമയം ദീർഖിപ്പിച്ചു. എൽ .ഡി .ഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
കുടിശ്ശിക ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കുക..
സാറേ ..ഇത് കേരളമാണ് , കേരള ഹൗസല്ല !
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus