• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
Up

2020 Notices

അശാസ്‌ത്രീയമായ ഭരണ പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ പുനഃ പരിശോധിക്കുക
നുണയന്മാരുടെ കണക്കു പുസ്തകം
'ഗപ്പ് ' അടിക്കാൻ നോക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റ് പാരസൈറ്റുകൾ
ആദായ വിൽപ്പന അദാനിമാരെ ഇതിലേ ..ഇതിലേ ..
2020 നവംബർ 26 ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക
പഞ്ചിങ് ആശങ്കകൾ പരിഹരിച്ച എൽ .ഡി .എഫ് സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിച്ച ജീവനക്കാർക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ
 
 
Powered by Phoca Download
joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus