• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

KSEA - Office Bearers 2013-2014

 

NKC 0231

Com.S.U.Rajeev

President

NKC 0254

Com.K.Oommen

General Secretary

 

004

Com.K.Remanan

Vice President 

005

Com.N.Vijayakumar

Vice President

003

Com.P.R.Sreelatha

Vice President

 

008

Com.K.V.Sudheer

Secretary

009

Com.P.Honey

Secretary

007

Com.M.S.Bijukuttan

Secretary

006

Com.Abhilash Krishnan

Secretary

010

Com.K.N.Asok Kumar

Treasurer

 EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

023

Com.M.S.Radhakrishnan

027

Com.M.A.Jineesh

017

Com.B.Saji

029

Com.G.Harikumar

020

Com.N.Santhakumar

028

Com.R.S.Rusi 

032

Com.S.Shabeer 

011

Com.L.Asokakumari 

019

Com.Rasia Kareem 

035

Com.S.Sureshkumar 

026

Com.K.Nandakumar

034

Com.B.S.Prakash

022

Com.G.VijayaDev

033

Com.S.S.Deepu

031

Com.Puthanampalam Sreekumar

025

Com.M.S.Harikrishnan

021

Com.Kalluvila Ajith

024

Com.C.Binu

030

Com.B.Sasi kumar

018

Com.V.K.Anitha

013

Com.Sheela Kumari

016

Com.NishaJasmin

012

Com.H.Seena

014

Com.D.Ambika Devi

015

Com.K.P.Beena

 

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus