• 1
  • 2
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
20.08.2018 മുതൽ KSEA ഓഫീസ് ദുരിത ബാധിതർക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

KSEA - Office Bearers 2014-15

 

NKC 0227

Com..K.V.Sudheer

President

NKC 0230

Com.Abhilash Krishnan

General Secretary

 

a03

Com.S.Sheelakumari

Vice President 

a02

Com.M.A.Jineesh

Vice President

a04

Com.K.P.Beena

Vice President

 

a06Com.P.Honey

Secretary

a007Com.B.S.Prakash

Secretary

a07Com.Puthanampalam Sreekumar

Secretary

a08

Com.S.Shabeer

Secretary

a10Com.K.N.Asok Kumar

Treasurer

 EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS

01Com.M.S.Radhakrishnan

 

 

02Com.S.Suresh Kumar

03Com.G.Hari Kumar

04Com.N.Shantha kumar

05Com.R.S.Rusi

06Com.L.Ashoka Kumari

07Com.L.Rasiya Kareem

08Com.G.Vijaya Dev

09Com.S.S.Deepu

10Com.M.S.Harikrishnan

11Com.Kalluvila Ajith

 

12Com.C.Binu

13Com.B.Shashi Kumar

14Com.V.K.Anitha

15Com.R.Nisha Jasmin

16Com.D.Ambika Devi

NKC 0248Com.B.Sreekumaran

NKC 0249Com.S.Binu

NKC 0241Com.K.Binu

20Com.Saijan J Alappatt

NKC 0252Com.T.P.Shaji

22Com.I.Kavita

NKC 0264Com.R.L.Suveni

NKC 0237Com.V.R.Satheeja kumari

25Com.Sindu Gopan

 

joomla 1.6 themesparty poker bonus
Blue Joomla templates by Party Poker bonus